Procés electoral: Salvador Gomis reelegit president

Procés electoral: Salvador Gomis reelegit president

14 de febrer de 2022 General 0

Normativa

1- La Junta Directiva ha d’estar formada per un número mínim de tres persones i un màxim de vint-i-una, essent preceptiu que una d’elles en sigui president o presidenta, una segona el tresorer o la tresorera i una tercera el secretari o la secretària. Els càrrecs són de lliure elecció per part del president / de la presidenta. La vigència del mandat de la Junta Directiva és de 6 anys.

2- Tant les persones que es presentin per formar part de la Junta Directiva en qualsevol candidatura, com les electores, han de ser socis / sòcies del club i majors d’edat amb un any d’antiguitat. No podran votar, si s’escau, les persones que tinguin suspesa la condició de soci en el moment de les votacions.

3- La presentació de les candidatures s’han d’efectuar dins el termini establert en el calendari electoral aprovat en l’Assemblea Extraordinària del 4/2/22.

4- Les candidatures que es presentin han de fer constar almenys el nom de les tres persones que optin als càrrecs de president/a, tresorer/a i secretari/a. La incorporació d’altres persones a la Junta Directiva amb posterioritat haurà de ser aprovada en la següent Assemblea de socis que se celebri.

5- L’acte de les votacions, si s’escau, tindrà lloc al local social de la seu del club (pavelló OAR Gràcia) el dissabte 19 de març de 2022, de 10 a 13 hores. Tot seguit es procedirà al recompte de vots.

6- La presentació de les candidatures i de les possibles reclamacions que consten en el calendari electoral s’han de fer arribar a la Junta Electoral, preferentment, a l’adreça electrònica assemblea@oargracia.cat amb còpia a secretaria@oargracia.cat

7- També es poden fer arribar a la Junta Electoral per qualsevol altre mitjà que es consideri oportú.

8- La verificació de la identitat dels electors / de les electores el dia de les votacions, si s’escau, s’haurà d’efectuar mitjançant un document d’identificació vàlid (DNI, carnet de conduir o passaport).

9- Per a qualsevol informació al respecte, utilitzeu les adreces electròniques indicades en el punt 6.


Accions

11/2/22: La Junta Electoral ha quedat constituïda pel Sr. Martí Sala (President), la Sra. Alba Sabatés (Secretària) i la Sra. Montserrat Nouvilas (Vocal).

14/2/22: El cens electoral s’exposa al pavelló.

22/2/22: S’obre el període per fer reclamacions al cens electoral.

25/2/22: La Junta Electoral dona per bo el cens electoral per no haver-se presentat cap reclamació.

28/2/22: S’obre el període de presentació de candidatures a la presidència.

7/3/22: La Junta Electoral notifica que, en el període establert, només s’ha presentat la candidatura de Salvador Gomis a la presidència. El càrrec de tresorera serà per a Montserrat Inarejos i el de secretari per a Josep Altimis.

8/3/22: S’obre el període de tres dies per presentar alegacions a la candidatura a la presidència presentada.

11/3/22: No s’ha presentat cap recurs a la candidatura única encapçalada per Salvador Gomis. Per tant la Junta Electoral proclama Salvador Gomis president del club, amb mandat de 6 anys.

11/3/22: Es dissol la Junta Electoral.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *